Vedtægter

Vestkenyas Venner

Den dansk-kenyanske forening til støtte for
udviklingsarbejdet primært i den vestlige del af Kenya
stiftet 12. september 2007 i Ribe

Vedtægter

§ 1. Formål

 • Det er støtteforeningens formål i samarbejde med lokalbefolkningen i den vestlige del af Kenya at støtte udviklingen af lokale organisationer og deres arbejde, startende i landsbyen Asembo, Asembo Bay, Kenya.
 • Det er ligeledes foreningens formål at formidle viden og erfaringer fra nedenstående aktiviteter til offentligheden i Danmark samt, med kenyanernes hjælp, i Kenya.  

§ 2 Støtten

§ 2.1.  Støtten består af  

 • Støtte til kapacitetsopbygning i Asembo med mulighed for en multiplikationseffekt, så det, landsbyen lærer af danskere, gives videre til nabolandsbyer i Kenya.
 • Økonomisk støtte ved hjælp af kontingenter, donationer og sponsorstøtte.
 • Kulturudveksling med aktiviteter af støtteforeningsmedlemmer på besøg i Kenya.
 • Praktisk arbejde i Kenya, undervisning, workshops, kurser, sports- eller teaterbegivenheder o.a.
 • Besøg afkenyanere i Danmark med information, videreuddannelse, videndeling, kulturudveksling eller gensidig inspiration for øje.
 • Praktisk arbejde med indsamling af relevante, ønskede produkter, der kan fritages for indføringsskat samt afsendelse af containere, når det er muligt.

§ 2.2.  

Den danske støtte har til formål at styrke de lokale kenyanske organisationer, at arbejde sammen med dem for kapacitetsopbygning, kvinders ligestilling, for menneskerettigheder og demokrati, sundhed, støtte til udsatte børn og unge, gode uddannelsesmuligheder, gode muligheder for kulturel og sportslig udfoldelse samt for at bekæmpe fattigdommen og dens følger.  

Ideen er, at støtten altid ydes med aktiv medvirken fra beboerne i de enkelte landsbyer og de af dem udvalgte lokale samarbejdspartnere. Projekter der går imod de lokale kenyaneres ønske kan ikke indgå.  

Støtten skal inspirere og vise de muligheder, der kan opstå ved aktiv medvirken til forbedring af egne levevilkår.  

Foreningen skal ligeledes sikre, at det danske samfund orienteres om udviklingen i arbejdet gennem artikler, radio, tv, foredrag, kulturarrangementer, medlemsfester m.m.  

§ 3. Adresse

Støtteforeningen er hjemmehørende i den til enhver tid fungerende formands kommune med adresse på formandens bopæl. 

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der ønsker at bidrage til ovenstående. Medlemskab kan opnås ved kontingentbetaling, gerne i en kombination med aktiv deltagelse ved indsamlinger og aktiv deltagelse i foreningens aktiviteter.  

§ 5. Kontingent

Der er følgende kontingentmuligheder for personligt medlemskab:

– Studerende samt unge under 25 år 
– Personligt medlemskab
– Familiemedlemskab
– Foreningsmedlemskab
– Virksomhedsmedlemskab  

Hver kontingentmuligheder giver én stemme ved den årlige generalforsamling.  

Kontingentsatser fastsættes årligt på generalforsamlingen.  

§ 6. Sponsorater

Sponsorater kan ydes i forhold til foreningens virke i almindelighed, eller i forhold til specifikke formål/arbejdsopgaver.  

Donationer kan tilegnes foreningen eller specifikke formål/aktiviteter.  

§ 7. Generalforsamling

§ 7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7.2 Generalforsamling afholdes kun i lige år og finder sted i august/september.
I forbindelse med generalforsamlingen kan der arrangeres en medlemsfest.

Der indkaldes med minimum 3 ugers varsel.

 • 7.3 Dagsordenspunkter  
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning

     3.  Kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskab for de
seneste to år.

 • Godkendelse af regnskabet

     4.  Indkomne forslag

 • Indkomne forslag skal være sendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen og fremlægges i skriftlig form til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer sker med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 1. Valg af bestyrelse, 5 til 7 medlemmer
  • Alle medlemmer kan opstilles.
  • Alle medlemmer kan vælges, og de vælges ved simpelt flertal.
  • Valg af formand.
  • Valg af kassere.
  • Valg af sekretær.
  • 2 til 4 medlemmer.

     6.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

     7.  Valg af 2 revisorer

     8.  Fastsættelse af kontingentsatser

     9.  Eventuelt

§ 7.4 I ulige år fremlægger kassereren revideret årsregnskab på et bestyrelsesmøde i august/september.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt formanden, et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.  

§ 9. Ved nedlæggelse af foreningen

I tilfælde af nedlæggelse af støtteforeningen tilfalder et eventuelt indestående beløb udviklingsprojekter. Det kan være i Kanyakoo, Kagwena Mochiewo eller et andet projekt i Vestkenya. Den afsluttende generalforsamling beslutter anvendelsen af midlerne.

Disse vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen 18. september 2019.

 

Inge Gillesberg                                                                                 Steen Seierup

dirigent                                                                                               formand